Graduate School of Science and Engineering, Ehime University
[Japanese]
Deans
Faculty of Science
       
  Dean NOMOTO Hisayuki 1968.4.1 - 1970.3.31
    MIYAMOTO Yoshio 1970.4.1 - 1972.3.31
    TAKAISHI Yorisaburo 1972.4.1 - 1974.3.31
    NOMOTO Hisayuki 1974.4.1 - 1979.3.31
    SUGA Masao 1979.4.1 - 1981.3.31
    ITO Takeo 1981.4.1 - 1982.4.1
    SEMBA Kei 1982.4.2 - 1991.3.31
    YAMAMOTO Tetsuro 1991.4.1 - 1995.3.31
    MIZUNO Nobuhiko 1995.4.1 - 1996.3.31
    KOMATSU Masayuki 1996.4.1 - 2000.3.31
    MANABE Takashi 2000.4.1 - 2002.3.31
    YANAGISAWA Yasunobu 2002.4.1 - 2005.3.31
    NOGURA Tsugunori 2005.4.1 - 2009.3.31
    SATO Seiichi 2009.4.1 - 2013.3.31
    UNO Hidemitsu 2013.4.1 - 2015.3.31
    HIRANO Miki 2015.4.1 - 2021.3.31
    TAKAHASHI Ryoji 2021.4.1 -


Faculty of Engineering
       
  (1) Head 浦川 敏介 1939.5.23 - 1945.4.20
    酒井 佐明 1945.4.21 - 1948.10.14
    田中 正三郎 1945.10.15 - 1949.5.30
       
  (2) Dean TANAKA Shozaburo 1949.5.31 - 1953.5.31
    SUGIHARA Tetsuji 1953.6.1 - 1953.11.30
    HIROTA Kamenosuke 1953.12.1 - 1957.11.30
    KOTO Hajime 1957.12.1 - 1962.3.31
    ANDO Katsutoshi 1962.4.1 - 1964.3.31
    KATAOKA Hisashi 1964.4.1 - 1968.3.31
    ANDO Katsutoshi 1968.4.1 - 1970.3.31
    KORI Toshinori 1970.4.1 - 1974.3.31
    YASUYAMA Nobuo 1974.4.1 - 1978.3.31
    IEYASU Kenzo 1978.4.1 - 1980.3.31
    SHIBANO Tetsuo 1980.4.1 - 1984.3.31
    AYUKAWA Kyozo 1984.4.1 - 1988.3.31
    FUTAGAMI Kozo 1988.4.1 - 1992.3.31
    ISOMURA Shigehiro 1992.4.1 - 1994.3.31
    TANIGAKI Teiichi 1994.4.1 - 1996.3.31
    KAKINUMA Tadao 1996.4.1 - 1998.3.31
    ARII Kiyomitsu 1998.4.1 - 2000.3.31
    SHIMIZU Akira 2000.4.1 - 2002.3.31
    SUZUKI Koichi 2002.4.1 - 2006.3.31
    TAKAMATSU Yuzo 2006.4.1 - 2008.3.31
    IDE Takashi 2008.4.1 - 2010.3.31
    MURAKAMI Kenji 2010.4.1 - 2012.3.31
    OHGA Mitao 2012.4.1 - 2015.3.31
    SOGABE Yuji 2015.4.1 - 2016.3.31
    YAHIRO Hidenori 2016.4.1 - 2018.3.31
    TAKAHASHI Hiroshi 2018.4.1 -

Home
Copyright 2005 Science and Engineering, All Rights Reserved.